اساس نامه، اطلاعات مالی و اطلاعات حقوقی همراه اول
mci-pages-sharing

اساس نامه، اطلاعات مالی و اطلاعات حقوقی همراه اول

اساسنامه شركت ارتباطات سيــار ایران
گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
حجم : 476 کیلوبایت
اطلاعات مالی شرکت
صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 98.10.30
حجم : 108 کیلوبایت
گزارش تفسیری مدیریت 98.09.30
حجم : 1.7 مگابایت
گزارش مالی میان دوره تا تاریخ 30 آذرماه
حجم : 5.9 مگابایت
آگهی ثبتی افزایش سرمایه سال 98 شرکت
حجم : 195 کیلوبایت
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
حجم : 23 کیلوبایت
سود سهام 98 منتهی به 98.12.29
حجم : 371 کیلوبایت
تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهي به 98.12.29
حجم : 33 کیلوبایت
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده براي سال مالي منتهي به 98.12.29
حجم : 26 کیلوبایت
خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 98.12.29
حجم : 37 کیلوبایت
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني نسبت به گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه
حجم : 27 کیلوبایت
مداراک و مستندات در خواست افزایش سرمایه
حجم : 46 کیلوبایت
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده براي سال مالي منتهي به 98.12.29
حجم : 26 کیلوبایت
تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 98.12.29
حجم : 33 کیلوبایت
صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 97.09.30 شرکت ارتباطات مبین نت (حسابرسی شده)
حجم : 85 کیلوبایت
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضا هیئت مدیره
حجم : 29 کیلوبایت
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
حجم : 40 کیلوبایت
صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 97.12.29 (حسابرسی نشده)
حجم : 143 کیلوبایت
گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
حجم : 14.8 مگابایت
اطلاعات و صورتهای مالیمیاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۳.۰۶.۳۱ (حسابرسی نشده)
حجم : 43.8 کیلوبایت
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۹۳.۰۳.۳۱ (حسابرسی نشده)
حجم : 41.8 کیلوبایت
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۹۲.۱۲.۲۹ (حسابرسی شده)
حجم : 63.3 کیلوبایت
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۲.۰۶.۳۱ (حسابرسی نشده)
حجم : 38.4 کیلوبایت
اطلاعات و صورت های مالـی ۱۲ماهه منتهی به ۹۱.۱۲.۳۰( حسابرسی شده)
حجم : 72.6 کیلوبایت
اطلاعات و صورت های مالـی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۱.۰۶.۳۱ ( حسابرسی نشده)
حجم : 54.5 کیلوبایت
اطلاعات و صورت های مالـی ۱۲ماهه منتهی به ۹۰.۱۲.۲۹( حسابرسی شده)
حجم : 75.4 کیلوبایت
طلاعات و صورت های مالـی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۹۰.۰۹.۳۰ ( حسابرسی نشده)
حجم : 38.3 کیلوبایت
اطلاعات و صورت های مالـی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۹۰.۰۶.۳۱ ( حسابرسی شده)
حجم : 63.3 کیلوبایت
اطلاعات و صورت های مالـی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۹۰.۰۳.۳۱ ( حسابرسی نشده)
حجم : 61.3 کیلوبایت
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال/دوره مالی منتهی به ۸۹.۱۲.۲۹ شرکت ارتباطات سيار
حجم : 50.8 کیلوبایت
اطلاعات و صورتهای مالـی میاندوره ای ۱۲ ماهه منتهی به۸۹.۱۲.۲۹ - حسابرسي شده
حجم : 59.7 کیلوبایت
اطلاعات حقوقی شرکت
پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران
حجم : 4.6 مگابایت
امیدنامه
حجم : 937 کیلوبایت