افزایش سقف قطع میان‌دوره مشترکین دائمی

افزایش سقف قطع میان‌دوره مشترکین دائمی

mci-pages-sharing
افزایش سقف قطع میان‌دوره مشترکین دائمی
معرفی طرح:

همراه اول با هدف افزایش رضایتمندی مشترکین دائمی خوش حساب، سقف قطع میان دوره این مشترکین را بر اساس ارزش شماره تلفن ، امتیاز خوش حسابی، مبلغ قبوض پرداختی و مدت حضور در همراه اول، افزایش می دهد. سقف قطع افزایش یافته برای مشترکین عضو طرح، به صورت خودکار و هر ۴ ماه یکبار بر اساس امتیاز خوش حسابی و سابقه کارکرد مشترکین بروز رسانی میگردد.

امتیاز خوش حسابی:

امتیاز خوش حسابی مشترکین دائمی، در هر دوره و بر اساس سابقه قطع میاندوره و پایان دوره مشترکین و پرداخت به موقع صورت‌حساب محاسبه میگردد. بر این اساس، هر یک از مشترکین دائمی امتیازی بین ۰ تا ۱۲۰ دریافت خواهد کرد. امتیاز خوش حسابی یکی از فاکتورهای اصلی در میزان افزایش سقف قطع میاندوره برای مشترکین دائمی می باشد.

طرح برای چه کسانی قابل استفاده است؟

مشترکین دائمی در صورت برخورداری از سابقه خوش حسابی و کافی بودن مبلغ قبوض پرداختی مشمول این طرح می شوند و پیامکی مبنی بر امکان در طرح برای آنها ارسال میگردد. در صورت پاسخ مثبت به پیامک افزایش سقف قطع میان‌دوره، این طرح بدون هیچگونه هزینه ای برای او فعال می‌شود و سقف قطع میان‌دوره مشترک افزایش خواهد یافت. این طرح در حال حاضر به صورت رایگان به مشترکین دائمی ارائه می گردد.

درگاه های ارتباطی
نوع درخواست کد دستوری *10*117#
افزایش سقف قطع میان دوره *10*117*1#
استعلام سقف قطع فعلی *10*117*1*0#
افزایش سقف قطع *10*117*1*1#
بازگشت به سقف قطع اولیه *10*117*1*2#
امتیاز خوش حسابی *10*117*2#
راهنما *10*117*9#
نکات و قوانین مهم:

چنانچه بدهی شما از سقف قطع میان دوره بیشتر شود، پس از دریافت پیامک های اخطار، تلفن همراه شما یک طرفه خواهد شد . در این سرویس، امکان افزایش سقف قطع جهت جلوگیری از یک طرفه شدن خط فراهم شده است.

  • سقف قطع فعلی: سقف قطع فعلی شما جهت جلوگیری از یک طرفه شدن می باشد.
  • افزایش سقف قطع: بر اساس م یزان کارکرد و امت یاز خوش‌حساب ی شما ، عددی به صورت دوره‌ا ی تع ی ین و در صورت فعال‌ساز ی توسط شما به سقف قطع اولیه اضافه می ‌شود.
  • امتیاز خوش‌حسابی: این امتیاز بر اساس رفتار پرداخت و سوابق احتمال ی قطع بده ی و وصل مجدد شما به صورت دوره‌ا ی محاسبه م ی‌شود.
  • سقف قطع افزایش یافته، تنها در طول دوره و با هدف جلوگیری از قطع میان‌دوره قابل استفاده است و پرداخت قبض پایان‌دوره با هر مبلغی جهت جلوگیری از یک‌طرفه شدن ضروری می باشد.
  • چنانچه بدهی شما از سقف قطع میان دوره بیشتر نشده باشد، مشمول استفاده از این سرویس نمی‌شوید.
  • در طول یک ماه فقط یک بار امکان افزایش و کاهش سقف قطع وجود دارد.