نقل و انتقال تلفن همراه

نقل و انتقال تلفن همراه

mci-pages-sharing
اطلاعیه مهم

به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر 10 سیم کارت فعال برای هر مشترک، شرکت ارتباطات سیار ایران در صورتیکه انتقال گیرنده، دارای بیش از 10 سیم کارت فعال باشد پس از نقل و انتقال، شماره تلفن همراه تا زمان تعیین تکلیف خط بصورت غیرفعال خواهد بود. خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید.

روش های نقل و انتقال تلفن همراه:
 • حضوری (دفاتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت): مشترکین تلفن همراه می‌توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه نموده و درصورت عدم منع قانونی نسبت به نقل و انتقال اقدام نمایند.
 • همراه یار (سرویس خدمات در محل همراه اول)
شرایط دریافت خدمت ومدارک موردنیاز:
 • مراجعه همزمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده
 • اصل و تصویر کارت ملی انتقال دهنده
 • اصل و تصویر کارت ملی انتقال گیرنده
 • سیم کارت فعال
 • پرداخت صورتحساب میاندوره (تایید وصولی صورتحساب میاندوره توسط دفتر خدمات ارتباطی الزامی است)
 • ارائه کدپستی 10 رقمی انتقال گیرنده
 • تنظیم سند نقل و انتقال و درج امضاء و اثر انگشت
توجه:
 • به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر 10 سیم کارت فعال برای هر مشترک، شرکت ارتباطات سیار ایران در صورتیکه انتقال گیرنده، دارای بیش از 10 سیم کارت فعال باشد پس از نقل و انتقال، شماره تلفن همراه تا زمان تعیین تکلیف خط بصورت غیرفعال خواهد بود. خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید.
 • درصورتیکه انتقال دهنده یا انتقال گیرنده به سن قانونی نرسیده باشند، حضور ولی قهری (پدر یا جد پدری) الزامی می باشد. (ارائه اصل و تصویر کارت ملی ولی به همراه تصویر شناسنامه مالک الزامی است).
 • درصورت مهجور و یا غیر رشید بودن انتقال دهنده جهت نقل و انتقال، ارائه قیم‌نامه و چنانچه در قیم‌نامه نقل و انتقال اموال، منوط به اجازه از اداره سرپرستی باشد اخذ اجازه نامه از اداره سرپرستی نیز الزامی می باشد.
 • درصورت تعویض سیم کارت، انتقال دهنده پس از گذشت بیست روز می تواند نسبت به نقل و انتقال اقدام نمایند.
 • به موجب مصوبه کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات اپراتور مجاز به فروش هرگونه سیمکارت تلفن همراه به افراد کمتر از 18 سال نمی باشد.