ريز مكالمات
mci-pages-sharing
 

مشترکین تلفن های همراه دایمی می توانند به منظور دریافت اطلاعات کارکرد تلفن همراه خود به یکی از مراکز تلفن ثابت (درتهران ) و اداره مشترکین (سایراستانها و نمایندگی های همراه اول) مراجعه نمایند.

شرایط دریافت خدمت ومدارک مورد نیاز:
 • حضورمشترک تلفن همراه یا وکیل قانونی با وکالتنامه مورد قبول
 • تکمیل و امضای فرم درخواست
 • کارت شناسایی معتبر ( گواهی نامه ، پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی )
 • ارائه اصل وکالتنامه درصورت مراجعه وکیل قانونی
یاد آوری :
 • اشخاص دارای وکالتنامه های اعم از وکالت جامع ، وکالت فروش ، وکالت کاری ،....تنها درصورتی که صراحتا اخذ ریزمکالمات تلفن همراه (باشماره تلفن ) درآن قیدشده باشد، می توانند با ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به دریافت ریزمکالمات تلفن همراه اقدام نمایند.
 • صرفا" ریزمکالمات ۳ دوره آخر صورتحساب قابل ارائه به مشترکین می باشد.
 • درصورت نقل وانتقال ، ارائه ریزمکالمات به مالک جدید صرفا" ازتاریخ تنظیم سند امکانپذیر می باشد.
 • درصورتیکه مالک قدیم تلفن همراه درخواست دریافت ریزمکالمات دوره مربوط به مالکیت خودراداشته باشد به علت درج هزینه ریزمکالمات در صورتحساب مالک جدید ، حضورمالک جدید نیزالزامی است .
 • ریزمکالمات ورودی (شماره تماس گیرنده ) تنها ازطریق مراجع قضایی قابل ارائه می باشد.
 • هزینه مکالمات رومینگ (باتوجه به قرارداد منعقده با اپراتور مربوطه ) برحسب دقیقه محاسبه می گردد.
 • درصورت ارسال پیامک درخارج ازکشورشماره (۰۰۹۸۹۱۱۰۰۵۰۰) به عنوان شماره مخاطب در ریزمکالمات مشترک درج می گردد.
 • درصورت استفاده ازسرویس انتقال مکالمه (Divert) شماره تلفن همراه مربوطه وهزینه مکالمه در ریزمکالمه انتقال دهنده درج می گردد.
 • درصورت اخذ ریزمکالمات پیامک اطلاع رسانی برای مالک ارسال خواهد شد.