برندگان صدای مشتری همراه اول

برندگان صدای مشتری همراه اول

mci-pages-sharing
برندگان صدای مشتری همراه اول

به پاس تشکر از مشترکینی که با ارائه ی انتقادات و پیشنهادات سازنده، ما را در بهبود کیفیت ارائه ی سرویس ها، خدمات، محصولات و ... همراهی می نمایند، هدایایی به رسم قدردانی اهدا شده است. شما هم می توانید انتقاد و پیشنهادهای سازنده خود در خصوص سرویس ها، طرح ها، محصولات و خدمات همراه اول را صرفاً از درگاه های زیر با ما در میان بگذارید:

  • سامانه همراه من، قسمت " نظرات و پیشنهادات" و "از من بپرس"
  • تماس با سامانه ی رایگان 9990 قسمت انتقادات و پیشنهادات (کلید شماره 9)
  • ایمیل همراه اول (9990@mci.ir)
ردیف شماره تلفن جایزه
1 9126***975 بسته اینترنت
2 9960***829 بسته اینترنت
3 9960***787 امتیاز باشگاه فیروزه ای
4 9122***955 بسته اینترنت
5 9155***845 بسته اینترنت
6 9156***224 بسته اینترنت
7 9135***157 بسته اینترنت
8 9116***688 بسته اینترنت
9 9143***294 بسته اینترنت
10 9125***640 بسته اینترنت
برندگان دوره نهم
اطلاعات بیشتر بستن
ردیف شماره تلفن جایزه
1 09113***131 بسته اینترنت
2 09123***776 بسته اینترنت
3 09103***780 بسته اینترنت
4 09126***568 بسته اینترنت
5 09121***126 بسته اینترنت
6 09197***996 بسته اینترنت
7 09124***235 بسته اینترنت
8 09129***472 بسته اینترنت
9 09108***469 بسته اینترنت
10 09193***236 بسته اینترنت
برندگان دوره هشتم
اطلاعات بیشتر بستن
ردیف شماره تلفن جایزه
1 09335***968 بسته اینترنت
2 09161***283 بسته اینترنت
3 09101***841 بسته اینترنت
4 09117***589 بسته اینترنت
5 09122***132 بسته اینترنت
6 09193***835 بسته اینترنت
7 09139***136 بسته اینترنت
8 09165***792 بسته اینترنت
9 09158***508 بسته اینترنت
10 09146***941 بسته اینترنت
11 09154***502 بسته اینترنت
برندگان دوره هفتم
اطلاعات بیشتر بستن
ردیف شماره تلفن جایزه
1 9136***590 بسته اینترنت
2 9177***378 بسته اینترنت
3 9127***011 بسته اینترنت
4 9124***042 بسته اینترنت
5 9129***472 بسته اینترنت
6 9192***940 بسته اینترنت
7 9120***707 بسته اینترنت
8 9156***918 بسته اینترنت
9 9143***850 بسته اینترنت
10 9153***972 بسته اینترنت
11 9111***078 بسته اینترنت
12 9153***015 بسته اینترنت
13 9185***044 بسته اینترنت
14 9193***236 بسته اینترنت
برندگان دوره ششم
اطلاعات بیشتر بستن
ردیف شماره تلفن جایزه
1 9125***640 بسته اینترنت
2 9129***472 بسته اینترنت
3 9194***980 بسته اینترنت
4 9133***750 امتیاز باشگاه فیروزه ای
5 9108***177 بسته اینترنت
6 9944***105 بسته اینترنت
7 9160***346 بسته اینترنت
8 9908***908 بسته اینترنت
9 9149***671 بسته اینترنت
10 9121***500 بسته اینترنت
برندگان دوره پنجم
اطلاعات بیشتر بستن
ردیف شماره تلفن جایزه
1 9128***984 بسته اینترنت
2 9365***958 بسته اینترنت
3 9172***546 بسته اینترنت
4 9124***185 بسته اینترنت
5 9197***505 بسته اینترنت
6 9015***150 بسته اینترنت
7 9139***159 بسته اینترنت
8 9158***985 بسته اینترنت
9 9162***207 بسته اینترنت
10 9193***574 بسته اینترنت
11 9197***028 بسته اینترنت
12 9192***850 بسته اینترنت
13 9918***085 بسته اینترنت
14 9178***931 بسته اینترنت
15 9157***533 بسته اینترنت
16 9105***495 بسته اینترنت
17 9108***566 بسته اینترنت
18 9175***910 بسته اینترنت
19 9146***968 بسته اینترنت
20 9902***453 بسته اینترنت
21 9189***014 بسته اینترنت
22 9906***244 بسته اینترنت
23 9194***692 بسته اینترنت
24 9196***159 بسته اینترنت
برندگان دوره چهارم
اطلاعات بیشتر بستن
ردیف شماره تلفن جایزه
1 9153***972 بسته اینترنت
2 9931***535 بسته اینترنت
3 9134***634 بسته اینترنت
4 9158***408 بسته اینترنت
5 9194***729 بسته اینترنت
6 9129***472 بسته اینترنت
7 9123***234 بسته اینترنت
8 9108***469 بسته اینترنت
9 9132***067 بسته اینترنت
10 9198***741 بسته اینترنت
برندگان دوره سوم
اطلاعات بیشتر بستن
ردیف شماره تلفن جایزه
1 9115***570 بسته اینترنت
2 9107***963 بسته اینترنت
3 9115***838 بسته اینترنت
4 9127***253 بسته اینترنت
5 9109***319 بسته اینترنت
6 9191***625 بسته اینترنت
7 9120***737 بسته اینترنت
8 9127***753 بسته اینترنت
9 9129***453 بسته اینترنت
10 9192***940 بسته اینترنت
11 9124***042 بسته اینترنت
برندگان دوره دوم
اطلاعات بیشتر بستن
ردیف شماره تلفن جایزه
1 9124***503 بسته اینترنت
2 9153***365 بسته اینترنت
3 9128***486 بسته اینترنت
4 9195***879 بسته اینترنت
5 9112***377 بسته اینترنت
6 9124***042 بسته اینترنت
7 9129***472 بسته اینترنت
8 9193***236 بسته اینترنت
9 9168***869 بسته اینترنت
10 9138***530 بسته اینترنت
برندگان دوره اول
اطلاعات بیشتر بستن
ردیف شماره تلفن جایزه
1 9157***367 گوشی هوشمند
2 9148***261 مودم روتر نسل 4 + سیم کارت + بسته اینترنت
3 9122***893 مودم روتر نسل 4 + سیم کارت + بسته اینترنت
4 9198***187 مودم روتر نسل 4 + سیم کارت + بسته اینترنت
5 9126***505 مودم روتر نسل 4 + سیم کارت + بسته اینترنت
6 9124***161 مودم روتر نسل 4 + سیم کارت + بسته اینترنت
7 9125***069 مودم روتر نسل 4 + سیم کارت + بسته اینترنت
8 9184***858 بسته اینترنت + کارت امتیاز باشگاه فیروزه ای
9 9155***577 بسته اینترنت + کارت امتیاز باشگاه فیروزه ای
10 9121***028 بسته اینترنت + کارت امتیاز باشگاه فیروزه ای
11 9122***543 بسته اینترنت + کارت امتیاز باشگاه فیروزه ای
12 9907***092 بسته اینترنت
13 9905***822 بسته اینترنت
14 9199***658 بسته اینترنت
15 9197***349 بسته اینترنت
16 9197***254 بسته اینترنت
17 9196***040 بسته اینترنت
18 9196***415 بسته اینترنت
19 9196***887 بسته اینترنت
20 9194***131 بسته اینترنت
21 9193***065 بسته اینترنت
22 9193***236 بسته اینترنت
23 9191***610 بسته اینترنت
24 9190***352 بسته اینترنت
25 9190***720 بسته اینترنت
26 9181***687 بسته اینترنت
27 9173***128 بسته اینترنت
28 9167***655 بسته اینترنت
29 9158***485 بسته اینترنت
30 9156***399 بسته اینترنت
31 9156***046 بسته اینترنت
32 9149***390 بسته اینترنت
33 9145***698 بسته اینترنت
34 9144***890 بسته اینترنت
35 9138***816 بسته اینترنت
36 9138***406 بسته اینترنت
37 9137***778 بسته اینترنت
38 9137***976 بسته اینترنت
39 9133***509 بسته اینترنت
40 9133***511 بسته اینترنت
41 9132***393 بسته اینترنت
42 9129***472 بسته اینترنت
43 9126***345 بسته اینترنت
44 9126***999 بسته اینترنت
45 9125***806 بسته اینترنت
46 9124***078 بسته اینترنت
47 9124***042 بسته اینترنت
48 9124***938 بسته اینترنت
49 9123***876 بسته اینترنت
50 9123***911 بسته اینترنت
51 9122***556 بسته اینترنت
52 9122***090 بسته اینترنت
53 9121***230 بسته اینترنت
54 9121***182 بسته اینترنت
55 9118***828 بسته اینترنت
56 9118***595 بسته اینترنت
57 9113***109 بسته اینترنت
58 9112***220 بسته اینترنت
59 9106***993 بسته اینترنت
60 9106***986 بسته اینترنت
61 9105***308 بسته اینترنت
62 9100***328 بسته اینترنت
63 9128***076 بسته اینترنت
64 9131***868 بسته اینترنت
65 9128***308 بسته اینترنت
66 9124***097 بسته اینترنت
67 9143***075 بسته اینترنت
68 9121***817 بسته اینترنت
69 9122***650 بسته اینترنت
70 9124***239 بسته اینترنت
71 9124***042 بسته اینترنت
72 9129***472 بسته اینترنت
73 9193***236 بسته اینترنت
74 9126***781 بسته اینترنت
75 9199***617 بسته اینترنت
76 9124***913 بسته اینترنت
77 9124***042 بسته اینترنت
78 9199***617 بسته اینترنت