بسته های ترکیبی دلخواه

بسته های ترکیبی دلخواه

mci-pages-sharing

بسته های ترکیبی دلخواه، بسته‌هایی 30 روزه شامل سه بخش اینترنت، مکالمه و پیامک هستند که حجم هر بخش متناسب با مصرف و نیاز کاربر قابل انتخاب است. بنابراین کلیه مشترکین دائمی و اعتباری می‌توانند با ساختن بسته مورد نیاز خود هزینه‌های ارتباطی را بهتر مدیریت نمایند. اطلاع از سرویس و فعالسازی از طریق سایت همراه من و اپلیکیشن همراه من (قسمت خدمات من، بسته های ترکیبی) امکان‌پذیر است.

نکات مهم:
  • بسته های ترکیبی دلخواه بسته رزرو پیش فرض ندارند.
  • فعالسازی همزمان بسته‌های ترکیبی دلخواه با هر یک از بسته های فقط اینترنت، فقط مکالمه و فقط پیامک امکان‌پذیر است.
  • امکان فعالسازی همزمان بسته‌های ترکیبی دلخواه با سایر بسته‌های ترکیبی وجود ندارد.
  • در صورت پایان یافتن بسته های ترکیبی دلخواه، مصرف اینترنت، مکالمه و یا پیامک از سایر بسته های فعال بوده و در صورتیکه مشترک بسته فعال دیگری نداشته باشد، مصرف مکالمه و پیامک ایشان به صورت نرخ تعرفه آزاد و مصرف اینترنت ایشان در صورت فعال بودن سرویس اینترنت تعرفه آزاد به صورت نرخ تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.