تعويض سيم كارت
mci-pages-sharing

مشترکین تلفن همراه در صورت معیوب شدن سیم کارت و عدم امکان استفاده از آن و مشاهده پیغام Insert Simcard یا Card rejected، می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی تقاضای تعویض سیم کارت نموده و سیم کارت جدید دریافت نمایند.

شرایط دریافت خدمت و مدارک مورد نیاز :
  • حضور مالک تلفن همراه یا وکیل قانونی او
  • تکمیل و امضای فرم در خواست
  • ارائه اصل و تصویر کارت ملی
  • ارائه اصل وکالتنامه و تصویر آن در صورت مراجعه وکیل قانونی
  • ارائه اصل قبض پرداختی دوره آخر
یادآوری
  • مشترکین تلفن همراه که سیم کارت آنها قدیمی می باشد می توانند جهت انجام تعویض سیم کارت بدون هزینه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی و یا مراکز تلفن ثابت (درتهران) و ادارات مشترکین (سایراستان‌ها) مراجعه نمایند.
  • در صورتی که مشترک شماره PIN (Personal Identity Number) خود را اشتباه وارد نماید، پس از 3 بار تکرار، سیم کارت قفل شده و برای فعالسازی مجدد نیاز به وارد نمودن کد 8 رقمی PUK UnblockingKey) Personal) می باشد. در صورتی که کد PUK ، 3 مرتبه به اشتباه وارد شود سیم کارت سوخته و غیر قابل استفاده خواهد شد.
  • کد PUK ، درج شده روی بدنه سیم کارت کد محرمانه سیم کارت بوده و قابل تغییر نمی باشد، در صورت مفقود شدن فقط به مالک تلفن همراه قابل ارائه است.
  • تعویض سیم کارت درساعات غیراداری و روزهای تعطیل در یکی از مراکز تلفن ثابت (سلمان فارسی ، شیخ فضل اله ، نبوت، مالک اشتر، هجرت) و امور مشترکین مرکز قدس (درتهران) ادارات مشترکین (سایراستان‌ها) قابل انجام است.
نحوه دریافت سیم کارت نسل چهارم (USIM) :

برای دریافت سیم کارت های نسل 4 (یوسیم) می توانید به موارد زیر مراجعه فرمایید: