آگهی مناقصه یك مرحله ای شماره ۱۷/۸۹ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه یك مرحله ای شماره ۱۷/۸۹ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد دو قلم بروشور (بسته های رویایی اینترنت و بروشور نحوه اتصال كامپیوتر به تلفن همراه) مورد نیاز خود را براساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه خریداری نماید. داوطلبان شركت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۱۴/۱۲/۸۹ با در دست داشتن معرفی نامه در ساعات اداری به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، میدان ونك، خیابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد ۶ مراجعه و پس از واریز مبلغ 70,000 (هفتاد هزار ریال) و ارائه رسید بانكی، اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ رأس ساعت ۹ در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 80,000,000 ریال (هشتاد میلیون ریال) می‌باشد كه می‌بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می‌توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۷۱۲ تماس حاصل نمایند.۲۷/۱۱م

اداره كل تداركاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران