فعالسازی مجدد سیم‏ کارت‌های اعتباری

این طرح در پایان روز 1400/03/31 به پایان رسیده است.

mci-pages-sharing
عکس داخلی محتوا - فعالسازی مجدد سیم‏ کارت‌های اعتباری

همراه اول فرصت ویژه‌ای برای فعالسازی مجدد سیم کارت‌های اعتباری که به علت عدم استفاده در وضعیت قطع یکطرفه یا قطع دوطرفه می‌باشند، در نظر گرفته است.

کلیه سیم کارت‌های اعتباری که به علت عدم استفاده، بیش از یک ماه است در وضعیت قطع یکطرفه قرار گرفته‌اند و یا در وضعیت قطع دوطرفه می‌باشند، می‌توانند تا پایان خرداد ماه با گرفتن کد دستوری *10*3322# از پیشنهاد ویژه در نظر گرفته شده بهره‌مند گردند.

این پیشنهاد ویژه بهترین فرصت جهت فعالسازی مشترکین اعتباری که به مدت طولانی فاقد کارکرد بوده‌اند قبل از شروع فرایند سلب امتیاز می‌باشد.

شایان ذکر است سیم کارت‌های اعتباری با بیش از سه ماه عدم کارکرد، در صورت عدم استفاده طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در فرایند سلب امتیاز قرار خواهند گرفت.