تغییر نام Host/Domain مراکز HSS
mci-pages-sharing
تغییر نام Host/Domain مراکز HSS

به منظور استانداردسازی نام های Host/Domain تخصیص داده شده به کلیه مراکز HSS در شبکه MCI، در بازه زمانی 3 الی 8 صبح روز شنبه مورخ 96/05/28 عملیات تغییر انجام خواهد شد که دیتای 4G مشترکین به مدت زمان 4 ساعت در کل کشور قطع می شود. توضیح این نکته ضروری است که در بازه زمانی مذکور مکالمه، پیامک، اینترنت نسل 3 و 2 و سایر سرویس ها کماکان دایر است.