تغییر نام Host/Domain مراکز HSS
mci-pages-sharing
 
تغییر نام Host/Domain مراکز HSS

به منظور استانداردسازی نام های Host/Domain تخصیص داده شده به کلیه مراکز HSS در شبکه MCI، در بازه زمانی ۳ الی ۸ صبح روز شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۸ عملیات تغییر انجام خواهد شد که دیتای 4G مشترکین به مدت زمان ۴ ساعت در کل کشور قطع می شود. توضیح این نکته ضروری است که در بازه زمانی مذکور مکالمه، پیامک، اینترنت نسل ۳ و ۲ و سایر سرویس ها کماکان دایر است.