ارتقای اینترنت نسل سه استان کرمان

ارتقای اینترنت نسل سه استان کرمان

mci-pages-sharing
ارتقای اینترنت نسل سه استان کرمان

به منظور انجام عملیات ارتقا و بهینه سازی شبکه نسل سه استان کرمان، اینترنت نسل سه مشترکین استان، در بازه زمانی 8 الی 10 صبح روز یکشنبه 95/08/16 با قطعی های موردی مواجه می شود.
توضیح این نکته ضروری است که در بازه زمانی مذکور مکالمه، پیامک، اینترنت نسل دو و سایر سرویس ها دایر است.