عدم سرویس دهی سیستم های جامع خدمات مشتریان

عدم سرویس دهی سیستم های جامع خدمات مشتریان

mci-pages-sharing

به منظور انجام پیش نیازهای فعالیت «حذف PC و HLR ID» سیستم های جامع خدمات مشتریان دائمی، اعتباری و سیستم های مرتبط با آنها از ساعت 00:00 بامداد تا ساعت 2 بامداد پنج شنبه 94/05/01 به مدت 2 ساعت از سرویس دهی خارج خواهند شد.