عدم سرویس دهی سیستم های جامع خدمات مشتریان
mci-pages-sharing

عدم سرویس دهی سیستم های جامع خدمات مشتریان

 

به منظور انجام پیش نیازهای فعالیت «حذف PC و HLR ID» سیستم های جامع خدمات مشتریان دائمی ، اعتباری و سیستم های مرتبط با آنها از ساعت ۰۰:۰۰ بامداد تا ساعت ۲ بامداد پنج شنبه ۱/۵/۹۴ به مدت ۲ ساعت از سرویس دهی خارج خواهند شد.