اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت اردیبهشت ۹۳
mci-pages-sharing
اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت اردیبهشت ۹۳
عنوان هدیه نام نام خانوادگی شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
یک دستگاه پراید مهدی کاظم خانی 9144 *** 884 حسن 357 آذربایجان شرقی
ردیف عنوان هدیه نام نام خانوادگی شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
1 گوشی هواوی Ascend P6 خسرو گلعزاری 9141 *** 447 قدرت 6 آذربایجان شرقی
2 گوشی هواوی Ascend P6 بابک نامورفرد 9144 *** 283 محمد 666 آذربایجان شرقی
3 گوشی هواوی Ascend P6 علیرضا زمانی 9141 *** 970 محرم 2609 آذربایجان غربی
4 گوشی هواوی Ascend P6 قادر رسولی 9141 *** 194 محمد 2880011043 آذربایجان غربی
5 گوشی هواوی Ascend P6 روح انگیز طهماسبی حیدر اباد 9141 *** 975 قربان 105 آذربایجان غربی
6 گوشی هواوی Ascend P6 علی شب نشین 9143 *** 284 محمدرضا 808 آذربایجان غربی
7 گوشی هواوی Ascend P6 حسن شیردل 9143 *** 796 عمر 798 آذربایجان غربی
8 گوشی هواوی Ascend P6 مهدی پوررشیدی علی بیگلو 9143 *** 672 امیرعلی 2 آذربایجان غربی
9 گوشی هواوی Ascend P6 هاجر فضلی 9143 *** 521 فضل اله 11 آذربایجان غربی
10 گوشی هواوی Ascend P6 شهرام داننده حصاری 9144 *** 909 مظفر 3 آذربایجان غربی
11 گوشی هواوی Ascend P6 ظاهر دهقانی 9144 *** 720 سلطانعلی 800 آذربایجان غربی
12 گوشی هواوی Ascend P6 فرداد گرشاسبی 9143 *** 076 هرمز 554 اردبیل
13 گوشی هواوی Ascend P6 عبدالکریم نصر ازادانی 9131 *** 088 رجبعلی 26 اصفهان
14 گوشی هواوی Ascend P6 منصوره عسگری ارانی 9132 *** 260 حسین 292 اصفهان
15 گوشی هواوی Ascend P6 محمدرضا تدبیری نوش ابادی 9132 *** 370 عزیزاله 4703 اصفهان
16 گوشی هواوی Ascend P6 الهام زمانی 9133 *** 554 مرتضی 62538 اصفهان
17 گوشی هواوی Ascend P6 نیر همدانی گلشن 9133 *** 885 عبدالحسین 751 اصفهان
18 گوشی هواوی Ascend P6 محمد حسین کدخدائی 9133 *** 794 محمود 2851 اصفهان
19 گوشی هواوی Ascend P6 یداله گل اقائی شاپورابادی 9133 *** 955 مسلم 230 اصفهان
20 گوشی هواوی Ascend P6 سمیه صالحی 9134 *** 965 رحمت اله 1 اصفهان
21 گوشی هواوی Ascend P6 محمد اکبری قره اونه 9121 *** 593 حمد اله 253 البرز
22 گوشی هواوی Ascend P6 حسین رضا حیدری ناصر 9123 *** 582 محرمعلی 132 البرز
23 گوشی هواوی Ascend P6 ابراهیم بهادری نوجه ده السادات 9124 *** 569 علی 4265 البرز
24 گوشی هواوی Ascend P6 جواد باقری 9126 *** 368 موسی 476 سمنان
25 گوشی هواوی Ascend P6 علی اکبر نوروزی 9102 *** 521 اصغر 244 تهران
26 گوشی هواوی Ascend P6 فرشته عابدینی 9121 *** 883 رحمت اله 85 تهران
27 گوشی هواوی Ascend P6 علی سه تن 9121 *** 895 سیف اله 1079 تهران
28 گوشی هواوی Ascend P6 مهسا منصوری کاسوای 9121 *** 448 ابوالحسن 27115 تهران
29 گوشی هواوی Ascend P6 محمدرضا موسی پور 9121 *** 269 یداله 4729 تهران
30 گوشی هواوی Ascend P6 حامد افشار یکوشلی 9122 *** 938 عباس 1335 تهران
31 گوشی هواوی Ascend P6 سیدمحمد حاجی سیدحسین 9122 *** 930 سیدجلیل 30603 تهران
32 گوشی هواوی Ascend P6 داود رحیمی 9122 *** 683 محسن 11762 تهران
33 گوشی هواوی Ascend P6 صادق یزدانی پیر لوجه 9123 *** 385 نجف 3366 تهران
34 گوشی هواوی Ascend P6 محمد ال اقا 9123 *** 485 محمود 14640 تهران
35 گوشی هواوی Ascend P6 اصغر فاجر شیرین بلاغ 9123 *** 348 1111 تهران
36 گوشی هواوی Ascend P6 عفت رضائی 9124 *** 112 صفر 73 تهران
37 گوشی هواوی Ascend P6 رسول اقراری سلوط 9124 *** 887 علی 4629 تهران
38 گوشی هواوی Ascend P6 فراز ترکمن 9124 *** 831 عباس 12547050 تهران
39 گوشی هواوی Ascend P6 سلامت عتیزاده 9124 *** 669 صاحبعلی 497 تهران
40 گوشی هواوی Ascend P6 سیدسعید طباطبائی جبلی 9124 *** 400 سیدمصطفی 19 تهران
41 گوشی هواوی Ascend P6 جعفر صادقی راد 9125 *** 642 عین اله 48 تهران
42 گوشی هواوی Ascend P6 سمیه سروی نالکیا شری 9125 *** 986 محمد 663 تهران
43 گوشی هواوی Ascend P6 پروین ستوده 9126 *** 668 عباس 554 تهران
44 گوشی هواوی Ascend P6 مصطفی کیجا 9126 *** 667 محمد 2292 تهران
45 گوشی هواوی Ascend P6 علی خزائی 9126 *** 922 علی محمد 559 تهران
46 گوشی هواوی Ascend P6 علی حسن پور 9126 *** 313 رضا 1340 تهران
47 گوشی هواوی Ascend P6 امیر نجفی پور 9127 *** 988 احمد 375 تهران
48 گوشی هواوی Ascend P6 ابوالفضل براتی مقدم 9127 *** 806 علی رضا 17098750 تهران
49 گوشی هواوی Ascend P6 محمدحسین منصوری مجومرد 9127 *** 981 علی 55 تهران
50 گوشی هواوی Ascend P6 حسین ملاحسن تکانتپه 9128 *** 832 عبدالقادر 5806 تهران
51 گوشی هواوی Ascend P6 شهریار خدادادی 9133 *** 128 بهمن 879 چهارمحال و بختیاری
52 گوشی هواوی Ascend P6 سلمان کریمیان 9151 *** 928 احمد 423 خراسان رضوی
53 گوشی هواوی Ascend P6 شهلا موذنی نقندر 9151 *** 248 محمدحسین 921145365 خراسان رضوی
54 گوشی هواوی Ascend P6 ملیحه گلذاری جهان ابادی 9151 *** 653 حمید 2028 خراسان رضوی
55 گوشی هواوی Ascend P6 محمد مهدی مختاری 9153 *** 977 محمد 2169 خراسان رضوی
56 گوشی هواوی Ascend P6 محسن محمودی 9153 *** 472 محمدرضا 65 خراسان رضوی
57 گوشی هواوی Ascend P6 شهلا کرد 9153 *** 002 حبیب اله 1377 خراسان رضوی
58 گوشی هواوی Ascend P6 صدیقه اکاتی 9155 *** 189 یعقوب 10184 خراسان رضوی
59 گوشی هواوی Ascend P6 ابوالفضل کیان فرد 9155 *** 064 عباس 5307 خراسان رضوی
60 گوشی هواوی Ascend P6 کلثوم خوردسال سفید سنگی 9155 *** 367 غلام 813 خراسان رضوی
61 گوشی هواوی Ascend P6 پروین مومنی مقدم 9106 *** 052 عبدلمجید 7955 خوزستان
62 گوشی هواوی Ascend P6 سید محمد حسین کلانتر موسوی 9163 *** 077 هوشنگ 72 خوزستان
63 گوشی هواوی Ascend P6 غلامعباس توسلی 9163 *** 513 رضا 58 خوزستان
64 گوشی هواوی Ascend P6 داریوش سلطانی 9163 *** 159 حسین 29327 خوزستان
65 گوشی هواوی Ascend P6 مهدی امیرعبداللهیان 9128 *** 781 محمد 4570122000 سمنان
66 گوشی هواوی Ascend P6 نسترن ریگی 9155 *** 066 ابراهیم 567 سیستان و بلوچستان
67 گوشی هواوی Ascend P6 عبدالرحمن پرندک 9107 *** 408 رحیم 1233 فارس
68 گوشی هواوی Ascend P6 علیرضا تابنده 9171 *** 390 عبدالرسول 2280113562 فارس
69 گوشی هواوی Ascend P6 علیرضا خیاط زاده 9171 *** 618 مهدی 665 فارس
70 گوشی هواوی Ascend P6 ستار صالح 9171 *** 846 سرمست 2889 فارس
71 گوشی هواوی Ascend P6 بهادر اکبری 9171 *** 583 شکراله 317 فارس
72 گوشی هواوی Ascend P6 سجاد رشیدی 9173 *** 984 غضنفر 916 فارس
73 گوشی هواوی Ascend P6 نغمه خرم شکوه 9173 *** 277 کمال 450 فارس
74 گوشی هواوی Ascend P6 محمد مهدی حاجی احمدی 9173 *** 856 خیراله 544 فارس
75 گوشی هواوی Ascend P6 مهدی رستگار 9173 *** 863 خلیل 955 فارس
76 گوشی هواوی Ascend P6 سید غلام عباس موسوی 9173 *** 113 صدراله 20 فارس
77 گوشی هواوی Ascend P6 نغمه باقزی 9177 *** 785 محمد 36 فارس
78 گوشی هواوی Ascend P6 کاظم صفرپور 9177 *** 042 علی جان 23418 فارس
79 گوشی هواوی Ascend P6 مرتضی اکبری 9127 *** 047 حمزه 1421 قزوین
80 گوشی هواوی Ascend P6 عبدالرحمان ساکت 9121 *** 465 رمضان 123 قم
81 گوشی هواوی Ascend P6 زینت روستائی 9122 *** 732 بهرام 283 قم
82 گوشی هواوی Ascend P6 مرتضی میرزائی 9188 *** 782 علیرضا 7/م کردستان
83 گوشی هواوی Ascend P6 فرشید جعفر اقائی 9132 *** 521 پسند 18 کرمان
84 گوشی هواوی Ascend P6 محمود سالاری سلاجقه 9132 *** 020 علی مراد 4514 کرمان
85 گوشی هواوی Ascend P6 بهنام شریفی 9132 *** 200 احمد 834 کرمان
86 گوشی هواوی Ascend P6 زهرا رضامند 9132 *** 815 علی 367 کرمان
87 گوشی هواوی Ascend P6 محمد ایزدی خالق ابادی 9132 *** 374 احمد 9 کرمان
88 گوشی هواوی Ascend P6 رسول عبدالهی 9133 *** 573 محمود 1674 کرمان
89 گوشی هواوی Ascend P6 عبدالرضا خان محمدی 9183 *** 997 ابراهیم 228 کرمانشاه
90 گوشی هواوی Ascend P6 کبری نعیمی نظام اباد 9111 *** 306 قربانعلی 11 گلستان
91 گوشی هواوی Ascend P6 محمد تجری 9113 *** 544 قربان 1106 گلستان
92 گوشی هواوی Ascend P6 هاشم جمالی شنبه بازاری 9112 *** 345 حسین 7 گیلان
93 گوشی هواوی Ascend P6 مجتبی فرشاد 9112 *** 597 فرامرز 58 گیلان
94 گوشی هواوی Ascend P6 ابراهیم قاضی زاده 9113 *** 075 محمود 18 مازندران
95 گوشی هواوی Ascend P6 حمیدرضا شبابی اغمیوئی 9113 *** 430 محمد 2059 مازندران
96 گوشی هواوی Ascend P6 ولی اله حیاتی 9113 *** 014 محمدیوسف 244 مازندران
97 گوشی هواوی Ascend P6 محسن کردنظیری 9113 *** 998 محمد 54 مازندران
98 گوشی هواوی Ascend P6 ابوالقاسم بلوکی سیر 9188 *** 668 مظفر 1613 مرکزی
99 گوشی هواوی Ascend P6 علی بلالی بنادری 9171 *** 037 بهروز 110 هرمزگان
100 گوشی هواوی Ascend P6 عبدالقادر داودی زاده 9173 *** 272 محمد 1605 هرمزگان