اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت فروردین ۹۳
mci-pages-sharing
اسامی برندگان طرح شتاب در پرداخت فروردین 93
عنوان هدیه نام نام خانوادگی شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
یک دستگاه پراید فاطمه پیر هوشیاران 672 *** 9188 کیومرث 3241477851 کرمانشاه
ردیف عنوان هدیه نام نام خانوادگی شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
1 گوشی هواوی Ascend P6 عبدالصمد اصغرزاده عباسی 9141 *** 243 غلامحسین 438 آذربایجان شرقی
2 گوشی هواوی Ascend P6 سید اصغر هاشمی 9141 *** 790 میر اژدر 1195 آذربایجان شرقی
3 گوشی هواوی Ascend P6 اصغر عبدلی کردکندی 9141 *** 370 علی اکبر 17 آذربایجان شرقی
4 گوشی هواوی Ascend P6 نادر شمیع زاده 9143 *** 265 محمد 19074 آذربایجان شرقی
5 گوشی هواوی Ascend P6 محمدحسین دست حنای چهارمی 9144 *** 804 خداداد 1022 آذربایجان شرقی
6 گوشی هواوی Ascend P6 سعید مسعودی پناه 9144 *** 691 اسمعیل 69450 آذربایجان شرقی
7 گوشی هواوی Ascend P6 ناصر دستیار 9144 *** 099 محمد 4436 آذربایجان شرقی
8 گوشی هواوی Ascend P6 رسول حسین نژاد 9141 *** 048 زلفعلی 14597 آذربایجان غربی
9 گوشی هواوی Ascend P6 نرگس طاهریان 9131 *** 450 غلامعلی 1659 اصفهان
10 گوشی هواوی Ascend P6 سعید اسماعیل زاده درچه 9131 *** 086 عباس 25 اصفهان
11 گوشی هواوی Ascend P6 لاله ترکش اصفهانی 9132 *** 424 جلال 3941 اصفهان
12 گوشی هواوی Ascend P6 فریده صبوحی 9132 *** 702 محمد 774 اصفهان
13 گوشی هواوی Ascend P6 علیرضا نعمتی 9132 *** 987 نصرت اله 1574 اصفهان
14 گوشی هواوی Ascend P6 حسن خراسانی فردوانی 9133 *** 691 رضا 265 اصفهان
15 گوشی هواوی Ascend P6 محمد ازهری 9133 *** 542 مرتضی 31138 اصفهان
16 گوشی هواوی Ascend P6 سمیه دارابی 9133 *** 358 احمد 245 اصفهان
17 گوشی هواوی Ascend P6 حسین یمینی 9177 *** 152 عبدالرسول 986 بوشهر
18 گوشی هواوی Ascend P6 حسین علی محمدی 9102 *** 980 قربانعلی 852 تهران
19 گوشی هواوی Ascend P6 سید علی اکبر اعتبار 9121 *** 403 سید احمد 756 تهران
20 گوشی هواوی Ascend P6 انسیه شاپور گان 9121 *** 476 حسن 1548 تهران
21 گوشی هواوی Ascend P6 غلام عباس فیروزی 9121 *** 328 احمد 41293 تهران
22 گوشی هواوی Ascend P6 خلیل اسماعیل نژاد 9121 *** 871 ابراهیم 864 تهران
23 گوشی هواوی Ascend P6 فتح اله دلفانی خان 9121 *** 458 حسین 1423 تهران
24 گوشی هواوی Ascend P6 علیرضا مصحفی 9122 *** 305 محمد 2924 تهران
25 گوشی هواوی Ascend P6 مجید بختیارکیا 9122 *** 925 محمد رضا 4603 تهران
26 گوشی هواوی Ascend P6 علیرضا عمرائی 9122 *** 793 محمد کاظم 4 تهران
27 گوشی هواوی Ascend P6 کرم میرزاده 9123 *** 624 کریم 1 تهران
28 گوشی هواوی Ascend P6 فرد طهماسیان 9123 *** 757 بغوز 3273 تهران
29 گوشی هواوی Ascend P6 سید مصطفی نبوی 9123 *** 202 میرمحمد 3058 تهران
30 گوشی هواوی Ascend P6 سید محمد حسینی 9124 *** 794 سید احمد 4394 تهران
31 گوشی هواوی Ascend P6 زهره جعفری سنجابی 9124 *** 158 محمد علی 32 تهران
32 گوشی هواوی Ascend P6 محبوبه نیک نژاد 9124 *** 186 مختار 1326 تهران
33 گوشی هواوی Ascend P6 رقیه شفیعی ثابت 9124 *** 657 علی 73 تهران
34 گوشی هواوی Ascend P6 راحله قهرمانی 9124 *** 123 عینعلی 14 تهران
35 گوشی هواوی Ascend P6 فاطمه بیطرفان 9124 *** 473 رضا 126 تهران
36 گوشی هواوی Ascend P6 محمد رضا ذوالفقاری مشهدی 9124 *** 879 علی اصغر 3236 تهران
37 گوشی هواوی Ascend P6 احمد مراد قنبر 9125 *** 713 شرفعلی 405 تهران
38 گوشی هواوی Ascend P6 سمیه مهین ترابی 9125 *** 165 فرهاد 2404 تهران
39 گوشی هواوی Ascend P6 مصطفی غربی جله گران 9126 *** 270 ابراهیم 11026073 تهران
40 گوشی هواوی Ascend P6 نغمه صدوقی یزدی 9126 *** 454 حسن 1147 تهران
41 گوشی هواوی Ascend P6 فیروز حیدری 9126 *** 409 صفی اله 19360 تهران
42 گوشی هواوی Ascend P6 صدیقه ندرلو 9126 *** 713 وجیهه اله 10037 تهران
43 گوشی هواوی Ascend P6 سید محمد رضا صافی 9126 *** 566 سید عبدالکریم 334 تهران
44 گوشی هواوی Ascend P6 رقیه علی بیگی 9127 *** 360 ابراهیم 8415 تهران
45 گوشی هواوی Ascend P6 منصوره بشارت مهر 9127 *** 029 عباس 1221 تهران
46 گوشی هواوی Ascend P6 مریم شهبازی 9127 *** 314 محمد علی 3953 تهران
47 گوشی هواوی Ascend P6 اسیه ایرانی شاد 9127 *** 749 صدرالدین 3876 تهران
48 گوشی هواوی Ascend P6 حسین نصرالهی 9127 *** 809 اقاحسن 386 تهران
49 گوشی هواوی Ascend P6 الهویردی روشن ضمیر 9127 *** 421 رحیم 1583 تهران
50 گوشی هواوی Ascend P6 فاطمه سیفی 9127 *** 118 محمد ابراهیم 3776 تهران
51 گوشی هواوی Ascend P6 ابراهیم زمانی 9127 *** 749 نصرت 8513 تهران
52 گوشی هواوی Ascend P6 علی علوی جم 9128 *** 570 محرم 345 تهران
53 گوشی هواوی Ascend P6 حسن جمالی 9133 *** 516 احمد 830018451 خراسان جنوبی
54 گوشی هواوی Ascend P6 اسد اله علیزاده 9151 *** 615 محمد رضا 415 خراسان جنوبی
55 گوشی هواوی Ascend P6 سیدرضا معتمدالشریعتی 9151 *** 515 سیداکبر 168 خراسان رضوی
56 گوشی هواوی Ascend P6 مهری جهان نوش 9151 *** 501 ارسلان 556 خراسان رضوی
57 گوشی هواوی Ascend P6 ابوالقاسم حبیبی خراسانی 9151 *** 492 اسمعیل 48 خراسان رضوی
58 گوشی هواوی Ascend P6 فرنوش حاجی عبدالغفار 9151 *** 829 فرشید 1957 خراسان رضوی
59 گوشی هواوی Ascend P6 جلیل پیامی رهورد 9151 *** 551 عباسغلی 855 خراسان رضوی
60 گوشی هواوی Ascend P6 جواد ارسلانی 9153 *** 470 حمیدرضا 11267 خراسان رضوی
61 گوشی هواوی Ascend P6 سیدرضا علیزاده باغ شمالی 9153 *** 689 سیدحسین 1574 خراسان رضوی
62 گوشی هواوی Ascend P6 طیبه نصری 9155 *** 385 علی اکبر 815 خراسان رضوی
63 گوشی هواوی Ascend P6 محمد یوسف نیا 9155 *** 750 علی 3250 خراسان رضوی
64 گوشی هواوی Ascend P6 بی بی بتول اسدی 9155 *** 391 سیدمحمد 73 خراسان رضوی
65 گوشی هواوی Ascend P6 ویدا مهجور 9155 *** 076 عباس 208 خراسان رضوی
66 گوشی هواوی Ascend P6 محمدرضا جعفری 9153 *** 675 حسین 2 خراسان شمالی
67 گوشی هواوی Ascend P6 محمدطاهر افضل 9161 *** 273 علی 424 خوزستان
68 گوشی هواوی Ascend P6 زهرا ریاحی 9161 *** 582 محمدرضا 1990475558 خوزستان
69 گوشی هواوی Ascend P6 احسان فریحی زاده 9166 *** 851 حسن 0 خوزستان
70 گوشی هواوی Ascend P6 لیلا صالحی 9124 *** 414 احمد علی 360 زنجان
71 گوشی هواوی Ascend P6 نرگس حیدری 9126 *** 894 علی 5873 زنجان
72 گوشی هواوی Ascend P6 رسول ابوطالبی 9127 *** 168 رحمان 1173 زنجان
73 گوشی هواوی Ascend P6 وحید خلیلی 9126 *** 745 یزدان 100 سمنان
74 گوشی هواوی Ascend P6 حسین پور محمودی 9171 *** 980 یوسف 10 فارس
75 گوشی هواوی Ascend P6 امان اله سیفی بلیانی 9171 *** 578 غلامعلی 563 فارس
76 گوشی هواوی Ascend P6 حمیدرضا مرتضوی 9171 *** 334 اله رحم 1323 فارس
77 گوشی هواوی Ascend P6 اسفندیار کمالی 9171 *** 227 علی 862 فارس
78 گوشی هواوی Ascend P6 معصومه جمشیدی 9177 *** 322 سرمست 1423 فارس
79 گوشی هواوی Ascend P6 سید جمال صمدی 9183 *** 069 سید محمد 23204 کردستان
80 گوشی هواوی Ascend P6 فریبا اسعدی 9188 *** 732 عبداله 250 کردستان
81 گوشی هواوی Ascend P6 زهرا محمود ابادی 9131 *** 175 بمانعلی 11575 کرمان
82 گوشی هواوی Ascend P6 لاله صالحی 9132 *** 044 علی 796 کرمان
83 گوشی هواوی Ascend P6 عمار علویان 9132 *** 708 علی 25 کرمان
84 گوشی هواوی Ascend P6 علیرضا حکاک زاده 9132 *** 490 حسین 2980620858 کرمان
85 گوشی هواوی Ascend P6 محمد هادی ناظری مقدم 9133 *** 174 حسین 5407 کرمان
86 گوشی هواوی Ascend P6 رضا مرادپور نگاری 9133 *** 269 نادعلی 5 کرمان
87 گوشی هواوی Ascend P6 سید بزرگ حسینی 9111 *** 196 سیدحسین 4 گلستان
88 گوشی هواوی Ascend P6 فاطمه عودی 9112 *** 412 محمدعلی 16461 گلستان
89 گوشی هواوی Ascend P6 محمد هیوه چی 9112 *** 146 قلیچ دوردی 795 گلستان
90 گوشی هواوی Ascend P6 بهرام عبداللهی قلعه بین 9111 *** 154 حاتم 3 گیلان
91 گوشی هواوی Ascend P6 کوشت رضایی ماسوله 9112 *** 496 فرخ 1140 گیلان
92 گوشی هواوی Ascend P6 رسول معدنی زیدهی 9112 *** 051 چراغعلی 10 گیلان
93 گوشی هواوی Ascend P6 سیده خدیجه اولیائی رودسری 9113 *** 373 سید محمد 6797 گیلان
94 گوشی هواوی Ascend P6 فیض اله حیدریان 9163 *** 235 یاراله 17 لرستان
95 گوشی هواوی Ascend P6 لطیف جعفری نیا 9166 *** 624 قندی 1465 لرستان
96 گوشی هواوی Ascend P6 شجاع مرادنژاد سرخکلائی 9112 *** 712 اکبر 1343 مازندران
97 گوشی هواوی Ascend P6 فریبا باغبان باهری 9113 *** 324 حسین 1147 مازندران
98 گوشی هواوی Ascend P6 محمد فداکار 9188 *** 282 محمد علی 552 مرکزی
99 گوشی هواوی Ascend P6 یعقوب امیری رائیر 9177 *** 273 محمود 558 هرمزگان
100 گوشی هواوی Ascend P6 محمد رشید خانی 9183 *** 351 علی اکبر 133 همدان