آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۲/۱۱ س
mci-pages-sharing
 
آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۲/۱۱ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به سرویس ،نگهداری ، تعمیرات و تأمین لوازم مصرفی تأسیسات ساختمان برج همراه و ساختمانهای شماره ۲ و ۳ و مشترکین ونک را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط که دارای تأییدیه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری وحداقل رتبه ۴ تأسیسات و رتبه ۵ ساختمان باشد، واگذار نماید . لذا داوطلبان شركت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۱۰/۱۲/۹۲ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانكی مبنی بر واریز مبلغ 200,000 ریال (دویست هزار ریال ) به حساب شماره ۰۹ر۱۸۶۴۴۶۴۴بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سیار ایران ( شناسه پرداخت۱۷۰۰۰۹۲۷۹۵۷۲۱۴) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداكثر تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند . كمیسیون معاملات در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۲ روز چهارشنبه رأس ساعت ۹ صبح در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 500,000,000 ریال (پانصد میلیون ریال ) می باشد كه می بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا چك بانكی تضمینی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریزگردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۲ تماس حاصل نمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران

اداره کل خرید