آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره ۹/۹۲/س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره ۹/۹۲/س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد نسبت به خرید۶۴۳ دستگاه راک رکتیفایر یکپارچه هر دستگاه به همراه ۶ دستگاه ماژول و۱۲ عدد باطری front acess ازتولیدکنندگان داخلی که دارای پروانه بهره برداری در خصوص تولید یکسو کننده و شارژرهای مخابراتی باشند به صورت ۱۰۰% ریالی بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه اقدام نماید . لذا داوطلبان شركت درمناقصه می توانند از تاریخ نشر اگهی لغایت ۲/۹/۹۲ با در دست داشتن معرفی نامه ورسید بانكی ( مبنی بر واریز مبلغ دویست هزار ریال ) به حساب شماره ۰۹ر۱۸۶۴۴۶۴۴بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سیار ایران با( شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۲۷۶۷۷۲۷۶) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد دریافتی را تکمیل و مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حد اكثر تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۲/۹/۹۲ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند . كمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۹/۹۲ راس ساعت ۹ صبح در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 3,000,000,000 ریال(سه میلیارد ریال ) می باشد كه می بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی ویا چك بانكی تضمینی ویا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریزگردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۸ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران