آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای شماره ۲/۹۲/س
mci-pages-sharing
 
آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای شماره ۲/۹۲/س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد نسبت به خرید ۴ دستگاه دیزل ژنراتور از نوع اتومات سیار و ثابت از نمایندگیهای اصلی جهت مراکز موبایل شهید بابایی ،توحید و رمضانی بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه خریداری و نصب و راه اندازی نماید . لذا داوطلبان شركت درمناقصه می توانند از تاریخ نشر اگهی لغایت ۹۲,۰۵,۰۶با در دست داشتن معرفی نامه ورسید بانكی ( مبنی بر واریز مبلغ دویست هزار ریال ) به حساب شماره ۰۹ر۱۸۶۴۴۶۴۴بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سیار ایران با( شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۲۷۳۷۲۲۱۵) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبوررا مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حد اكثر تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۲.۰۵.۱۶ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند . كمیسیون معاملات در تاریخ ۹۲.۰۵.۲۰ روز یکشنبه راس ساعت ۹.۳۰ صبح در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 1,000,000,000 ریال(یک میلیارد ریال ) می باشد كه می بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی ویا چك بانكی تضمینی ویا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریزگردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۸ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران