آگهی تجديد مناقصه دو مرحله ای شماره 92/1س
mci-pages-sharing
 
خرید دو دستگاه UPS

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد نسبت به خرید ۲ دستگاه UPS ماژولارپرتابل سیار KVA ۴۰۰ و نصب ، راه اندازی آنها در مراكز موبایل شهید بابایی و رمضانی بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از نمایندگی های اصلی اقدام نماید . لذا داوطلبان شركت در مناقصه میتوانند از تاریخ نشر اگهی لغایت 92/5/5 با در دست داشتن معرفی نامه در ساعات اداری وارائه رسید بانكی مبنی بر واریز مبلغ 200,000 ریال ( دویست هزار ریال ) به حساب شماره۰۹ر۱۸۶۴۴۶۴۴ بانك ملت شعبه ونك تك شركت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۲۷۳۸۷۲۹۵ در ساعات اداری به نشانی میدان ونك ، خیابان ونك برج همراه طبقه سوم واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضا نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حد اكثر تاساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ 92/5/15 به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند . كمیسیون معاملات در تاریخ 92/5/16 راس ساعت 9:30 در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمنآ مبلغ تضمین شركت در مناقصه 1,000,000,000 ریال (یك میلیارد ریال ) میباشد كه میبایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا نقدآ به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است . مناقصه گران میتوانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۰۷ تماس حاصل فرمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران