آگهی تجديد مناقصه دو مرحله ای شماره ۱۹/۸۸ س
mci-pages-sharing
 
آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای شماره ۱۹/۸۸ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به نظافت، انجام امور آبدارخانه ها و نگهداری فضای سبز مورد نیاز خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پیمانكار واجد شرایط که دارای تاییدیه صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی (درخصوص نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی) باشند واگذار نماید. داوطلبان شركت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۸۸/۱۱/۲۸ پس از واریز مبلغ 100,000 ریال (یكصد هزار ریال) به شماره حساب ۹۶/۱۸۳۵۵۳۵۵ شركت ارتباطات سیار ایران نزد بانك ملت شعبه ونك تك با دردست داشتن معرفی نامه در ساعت اداری به واحد فروش واقع در تهران، میدان ونك، خیابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم ، واحد ۶ مراجعه و پس از ارائه رسید بانكی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۸۸/۱۲/۸ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۸۸/۱۲/۹ رأس ساعت ۹ در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 750,000,000 (هفتصد و پنجاه میلیون ریال) می‌باشد كه می‌بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می‌توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۷۱۲ تماس حاصل نمایند.

اداره كل تداركاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران