آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره ۹۲/۳ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره ۹۲/۳ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد نسبت به خرید۱۵۰دستگاه دیزل ژنراتور برق اضطراری متحرک از نمایندگیهای اصلی بر اساس شرایط وطرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به صورت ریالی خریداری نماید. لذا داوطلبان شركت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۲۸/۲/۹۲ با در دست داشتن معرفی نامه در ساعات اداری به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، میدان ونك، خیابان ونك، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۱ مراجعه و پس از ارائه رسید بانكی مبنی بر واریز مبلغ 200,000 ریال (دویست هزار ریال) به حساب شركت ارتباطات سیار ایران اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداكثر تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۷/۳/۹۲ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۸/۳/۹۲ رأس ساعت ۹ در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 2,000,000,000 ریال (دو میلیارد ریال) می‌باشد كه می‌بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می‌توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۸ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران