آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره ۹۱/۴ س
mci-pages-sharing
 
آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 91/4 س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد نسبت به خريد 528 دستگاه كولر گازي اسپيلت 18000 Btu/h و نصب و راه اندازي آنها در استانهاي خوزستان، لرستان، بوشهر، هرمزگان و كهكيلويه و بوير احمد براساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از فروشندگان و توليد كنندگان داخلي اقدام نمايد. لذا داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 91/08/17 با در دست داشتن معرفي نامه در ساعات اداري به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه پنجم، واحد 4 مراجعه و پس از ارائه رسيد بانكي مبني بر واريز مبلغ 100,000 (يكصد هزار ريال) به حساب شركت ارتباطات سيار ايران اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 91/08/29 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 91/08/30 رأس ساعت 9 در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 400,000,000 ريال (چهارصد ميليون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712512 تماس حاصل نمايند.

اداره کل خرید

شركت ارتباطات سيارایران