آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره ۹۰/۵س
mci-pages-sharing
 
آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 90/5 س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد انجام خدمات عمومي مربوط به نظافت، نگهداري فضاي سبز، انجام امور آبدارخانه ها و ... را بر اساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پيمانكار واجد شرايط كه داراي تائيديه صلاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي (درخصوص نگهداري فضاي سبز و خدمات عمومي) باشد واگذار نمايد. داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 90/06/05 با در دست داشتن معرفينامه در ساعات اداري به واحد فروش اسناد واقع در تهران ميدان ونك، خ ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد 6 مراجعه و پس از ارائه رسيد بانكي مبني بر واريز مبلغ 100,000 ريال (يكصد هزار ريال) به حساب شركت ارتباطات سيار ايران اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 90/06/15 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 90/06/16 رأس ساعت 9 در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 500,000,000 (پانصد ميليون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت چك بانكي تضميني در وجه شركت ارتباطات سيار ايران يا ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد.ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712712 تماس حاصل نمايند.25/5م

اداره کل خرید

شركت ارتباطات سيارایران