آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره ۴/۹۰س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره ۴/۹۰س

شركت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) دارای شماره ثبت ۲۰۱۱ در نظر دارد نرم افزار مدیریت اسناد مورد نیاز خود را بهمراه آموزش، راهبری و نگهداری و پشتیبانی آن از طریق برگزاری مناقصه از شركتهای واجد شرایط دارای رتبه از شورای عالی انفورماتیك بشرح جدول ذیل خریداری نماید.

موضوع اصلی رتبه
تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری ۳، ۲ ، ۱
ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و فایل های اطلاعاتی تولید داخل ۱
ارائه و پشتیبانی نرم افزار خارجی (SE) و سیستم ها ۴، ۳، ۲، ۱

خاطر نشان می گردد که پیشنهاد دهنده می بایست حداقل در یکی از زمینه های آمده در جدول مذکور، حائز شرایط باشد.

داوطلبان شركت در مناقصه می‌توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ نشر آگهی لغایت ۵/۶/۹۰ در ساعات اداری به واحد فروش اسناد واقع در تهران، میدان ونك، خ ونك، برج همراه، طبقه ۷، واحد ۶ دبیرخانه اداره كل تداركاتی مراجعه و پس از واریز وجه به مبلغ 200,000 ریال (دویست هزار ریال) به حساب شركت ارتباطات سیار ایران اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداكثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۹/۶/۹۰ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ رأس ساعت ۹ صبح در طبقه نهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 680,000,000 ریال (ششصد و هشتاد میلیون ریال) می‌باشد كه می‌بایستی به صورت چك بانكی تضمینی در وجه شركت ارتباطات سیار ایران یا ضمانتنامه بانكی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می‌توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۶۴۰۹۰۲ و ۸۱۷۱۲۷۳۸ تماس حاصل نمایند.۱۷/۵م

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران