آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره ۲/۹۰س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره ۲/۹۰س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به تامین خدمات خودروئی خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پیمانكار واجد شرایط كه دارای تائیدیه های صلاحیت از وزارت كار و امور اجتماعی و همچنین انجمن صنفی اتومبیل كرایه و یا سازمان تاكسیرانی (معتبر در سال جاری) باشد واگذار نماید. داوطلبان شركت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۱۵/۵/۹۰ با در دست داشتن معرفی نامه در ساعات اداری به واحد فروش اسناد واقع در تهران، میدان ونك، خ ونك، برج همراه، طبقه ۷، واحد ۶ مراجعه و پس از ارائه رسید بانكی مبنی بر واریز مبلغ 50,000 ریال (پنجاه هزار ریال) به حساب شركت ارتباطات سیار ایران اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداكثر تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۲۵/۵/۹۰ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ رأس ساعت ۱۰ در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 700,000,000 (هفتصد میلیون ریال) می‌باشد كه می‌بایستی به صورت چك بانكی تضمینی در وجه شركت ارتباطات سیار ایران یا ضمانتنامه بانكی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می‌توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۷۱۲ تماس حاصل نمایند.

اداره كل تداركاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران