آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره ۴/۸۹ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره ۴/۸۹ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به سرویس، نگهداری، تعمیرات و تامین لوازم مصرفی تاسیسات ساختمانهای شماره ۲ (خیام)، مشتركین ونك و برج همراه را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پیمانكار واجد شرایط كه دارای تائیدیه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور) حداقل رتبه ۴ تاسیسات باشد واگذار نماید. داوطلبان شركت در مناقصه می‌توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ نشر آگهی لغایت ۸۹/۲/۱ پس از واریز مبلغ 50,000 ریال (پنجاه هزار ریال) به شماره حساب ۰۹/۱۸۶۴۴۶۴۴ شركت ارتباطات سیار ایران نزد بانك ملت شعبه ونك تك و با در دست داشتن معرفی نامه در ساعات اداری به واحد فروش واقع در تهران، میدان ونك، خیابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد ۶ مراجعه و پس از ارائه رسید بانكی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۵ روز یكشنبه مورخ ۸۹/۲/۱۲ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۸۹/۲/۱۳ رأس ساعت ۹ در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تض

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 50,000,000 (پنجاه میلیون ریال) می‌باشد كه می‌بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می‌توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۷۱۲ تماس حاصل نمایند.

اداره كل تداركاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران