آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره ۱۴/۸۹ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره ۱۴/۸۹ س

شركت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در نظر دارد اجرای خدمات فنی و مهندسی سیستم حفاظت الكترونیك مدار بسته (CCTV) انبارهای خود را كه شامل تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی و آموزش و گارانتی سه ساله را براساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات فنی و ضمائم موجود از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای از شركتهای داخلی واجد شرایط بصورت صد در صد ریالی خریداری نماید.

داوطلبان حقوقی شركت در مناقصه می‌توانند با در دست داشتن معرفینامه از تاریخ نشر آگهی لغایت ۸۹/۸/۲۲ در ساعات اداری به واحد فروش اسناد واقع در تهران، میدان ونك، خ ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد ۶، دبیرخانه اداره كل تداركاتی جهت اخذ شماره حساب و كد شناسه مراجعه و پس از واریز وجه به مبلغ 150,000 ریال (یكصد و پنجاه هزار ریال) با ارائه رسید بانكی ، اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مذكور را مهر و امضا نموده و به ضمیمه تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۸۹/۹/۲ به نشانی فوق الذكر تسلیم و رسید دریافت نمایند. جلسه كمیسیون معاملات در تاریخ ۸۹/۹/۳ رأس ساعت ۹ صبح در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 70,000,000 (هفتاد میلیون ریال) می‌باشد كه می‌بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی ارائه و یا نقداً به حساب مشخص شده در اسناد مناقصه واریز گردد. جزئیات مربوط به نحوه افتتاح پاكت ها و سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

اداره کل تدارکاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران