آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره ۱۲/۸۹ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره ۱۲/۸۹ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۵ دستگاه لیفتراك ۲ تن و ۲ دستگاه لیفتراك ۳ تن مورد نیاز خود را از تولیدكنندگان داخلی كه دارای مجوز تولید لیفتراك از وزارت صنایع باشند را براساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه خریداری نماید. داوطلبان شركت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۸۹/۸/۲۵ با در دست داشتن معرفی نامه در ساعات اداری به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، میدان ونك، خیابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد ۶ مراجعه و پس از واریز مبلغ 50,000 (پنجاه هزار ریال) و ارائه رسید بانكی، اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۸۹/۹/۶ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۸۹/۹/۷ رأس ساعت ۹ در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 50,000,000 (پنجاه میلیون ریال) می‌باشد كه می‌بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می‌توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۷۱۲ تماس حاصل نمایند.۴/۸م

اداره کل تدارکاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران