آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره ۷/۸۹ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره ۷/۸۹ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۱۱۰ دستگاه راك یكپارچه شش ماژول شامل ۵۵۰ دستگاه یكسوكننده (ماژول) و ۸۸۰ سل باتری سیلد ۱۵۰ آمپر ساعت ۱۲ ولت مورد نیاز خود را از تولیدكنندگان داخلی كه دارای مجوز تولید تجهیزات تغذیه نیرو از وزارت صنایع باشند را براساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه خریداری نماید. داوطلبان شركت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۸۹/۵/۱۳ پس از واریز مبلغ 200,000 ریال (دویست هزار ریال) به شماره حساب ۰۹/۱۸۶۴۴۶۴۴ شركت ارتباطات سیار ایران نزد بانك ملت شعبه ونك تك و با در دست داشتن معرفی نامه در ساعات اداری به واحد فروش واقع در تهران، میدان ونك، خیابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد ۶ مراجعه و پس از ارائه رسید بانكی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۸۹/۵/۲۳ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۸۹/۵/۲۴ رأس ساعت ۹ در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 450,000,000 (چهارصد و پنجاه میلیون ریال) می‌باشد كه می‌بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می‌توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۷۱۲ تماس حاصل نمایند.

اداره كل تداركاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران