آگهی تجديد مناقصه شماره ۸/۸۸ س
mci-pages-sharing
 
آگهی تجدید مناقصه شماره ۸/۸۸ س

شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) در نظر دارد انجام خدمات پشتیبانی تجهیزات IT موجود در ساختمان مركزی (برج همراه) ، ساختمان مركزی مشتركین ، سایت LCT و Call Center و کلیه ادارات مشترکین و نگهداری استان تهران خود را براساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات فنی و ضمائم موجود از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط دارای رتبه ۱ و۲ و ۳ و ۴ و ۵ از شورای عالی انفورماتیك در رشته خدمات پشتیبانی واگذار نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند با در دست داشتن معرفینامه از تاریخ نشر آگهی لغایت ۸۸/۱۱/۲۷ در ساعات اداری به اداره فروش اسناد واقع در تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه هفتم ، واحد فروش اسناد مناقصه مراجعه و پس از واریز وجه به مبلغ 100,000 ریال ( یکصد هزار ریال ) به حساب ۹۶/۱۸۳۵۵۳۳۵۵ بانك ملت شعبه ونك تك كد ۶۷۵۷۹ و ارائه رسید بانکی ، اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مذکور را مهر و امضاء نموده و تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۸۸/۱۲/۸ به نشانی فوق الذکر تسلیم و رسید دریافت نمایند.جلسه كمیسیون معاملات در روز یكشنبه مورخه ۸۸/۱۲/۹ راس ساعت ۹ صبح در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 50,000,000 ریال ( پنجاه میلیون ریال ) می باشد که می بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقداً به حساب فوق الذكر واریز گردد. جزئیات مربوط به نحوه افتتاح پاکات و سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.الف ۱۳/۱۱

اداره کل تدارکاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران