آگهی مناقصه شماره ۱۳/۸۹ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه شماره ۱۳/۸۹ س

شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) در نظر دارد خدمات نگهداری ۶۷۰۰ TRX در محدوده غرب استان تهران و استان البرز را براساس شرایط و طرح قرارداد موجود در اسناد مناقصه بصورت صددرصد ریالی به پیمانکار داخلی واجد شرایط که دارای صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در پایه حداقل ۲ رشته ارتباطات باشند از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای واگذار نماید.

داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ نشر آگهی لغایت ۸۹/۸/۱۹ در ساعات اداری به آدرس تهران ، میدان ونک ، تقاطع بزرگراه کردستان ، برج همراه ، طبقه هفتم ، دبیرخانه اداره کل تدارکاتی مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه مبلغ 100,000 ریال ( یکصدهزارریال) به حساب شرکت ارتباطات سیار ایران نزد بانک ملت واریز و با ارائه رسیدبانکی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مذکور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۸۹/۸/۳۰ به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند.

کمیسیون معاملات در تاریخ ۸۹/۹/۱ رأس ساعت ۹ صبح در طبقه دهم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1,000,000,000 ریال ( یک میلیاردریال ) می باشد که می بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی ارائه و یا نقداً به حساب مشخص شده در اسناد مناقصه واریز گردد. سایر اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.الف ۳/۸

اداره کل تدارکاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران