آگهی مناقصه شماره ۲۷/۸۸ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه شماره ۲۷/۸۸ س

شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) در نظر دارد انجام طراحی و تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی شبكه زیرساخت OMC در شهر تهران بهمراه نگهداری یكساله خود را براساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات فنی و ضمائم موجود از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط دارای رتبه ۱ و۲ از شورای عالی انفورماتیك در رشته شبكه داده ها واگذار نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند با در دست داشتن معرفینامه از تاریخ نشر آگهی لغایت ۸۸/۱۲/۸ در ساعات اداری به اداره فروش اسناد واقع در تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه هفتم ، واحد فروش اسناد مناقصه مراجعه و پس از واریز وجه به مبلغ 150,000 ریال ( یکصدوپنجاه هزار ریال ) به حساب ۹۶/۱۸۳۵۵۳۵۵ بانك ملت شعبه ونك تك كد ۶۷۵۷۹ و ارائه رسید بانکی ، اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مذکور را مهر و امضاء نموده و تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۸۸/۱۲/۱۸ به نشانی فوق الذکر تسلیم و رسید دریافت نمایند.جلسه كمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخه ۸۸/۱۲/۱۹ راس ساعت ۹ صبح در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 550,000,000 ریال ( پانصدوپنجاه میلیون ریال ) می باشد که می بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقداً به حساب فوق الذكر واریز گردد. جزئیات مربوط به نحوه افتتاح پاکات و سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.الف ۲۱/۱۲

اداره کل تدارکاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران