آگهی مناقصه شماره ۲۶/۸۸ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه شماره ۲۶/۸۸ س

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در نظر دارد خرید تجهیزات غیر اختصاصی و خدمات اجرایی شامل طراحی و مهندسی، مکان یابی، نصب و راه اندازی، تست و آزمایش و تحویل تعداد ۵۲۶ ایستگاه BTS در باند ۹۰۰ و ۱۸۰۰ در محدوده جغرافیایی استان تهران در پنج گروه جداگانه بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه بصورت صد در صد ریالی از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله ای خریداری نماید. داوطلبان شرکت در این مناقصه که دارای فعالیت مرتبط با موضوع می باشند می توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ نشر آگهی لغایت چهارشنبه مورخ ۸۸/۱۱/۲۱ در ساعت اداری به آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، تقاطع بزرگراه کردستان، برج همراه، طبقه هفتم، واحد ۶ مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه مبلغ 100,000 ریال (یکصد هزار ریال) به حساب شرکت ارتباطات سیار ایران واریز و با ارائه رسید بانکی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مذکور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۸۸/۱۲/۲ به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ ۸۸/۱۲/۳ رأس ساعت ۹ صبح در طبقه دهم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بابت گروه اول : مبلغ 1,000,000,000 ریال، گروه دوم : مبلغ 1,000,000,000 ریال، گروه سوم : مبلغ 1,000,000,000 ریال، گروه چهارم : مبلغ 1,000,000,000 ریال و گروه پنجم : مبلغ 1,200,000,000 ریال می باشد که میبایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقداً به حساب شماره ۹۶/۱۸۳۵۵۳۵۵ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران واریز گردد.

سایر اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

اداره کل تدارکاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران