آگهی تجديد مناقصه يك مرحله ای شماره ۱۷/۸۸ س
mci-pages-sharing
 
آگهی تجدید مناقصه یك مرحله ای شماره ۱۷/۸۸ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به تامین نیروی حراست (شامل ارائه خدمات اداری، دفتری، كارشناسی، بایگانی،‌ نگهبانی و پاسخگویی به مراجعین) موردنیاز خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پیمانكار واجد شرایط که دارای مجوز موسسه انتظام از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (با حداقل ۶ ماه اعتبار) و سه سال سابقه كار باشند واگذار نماید. داوطلبان شركت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۸۹/۲/۲۹ پس از واریز مبلغ 100,000 ریال (یكصد هزار ریال) به شماره حساب ۰۹/۱۸۶۴۴۶۴۴ شركت ارتباطات سیار ایران نزد بانك ملت شعبه ونك تك با در دست داشتن معرفی نامه در ساعات اداری به واحد فروش واقع در تهران، میدان ونك، خیابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد ۶ مراجعه و پس از ارائه رسید بانكی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۸۹/۳/۱۰ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۸۹/۳/۱۱ رأس ساعت ۹ در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 750,000,000 (هفتصد و پنجاه میلیون ریال) می‌باشد كه می‌بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد، سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می‌توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۷۱۲ تماس حاصل نمایند.

اداره كل تداركاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران