آگهی تجديد مناقصه یک مرحله ای شماره ۳/۸۹ س
mci-pages-sharing
 
آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای شماره ۳/۸۹ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ نسخه بروشور مورد نیاز خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید. لذا داوطلبان شركت در مناقصه که دارای مجوز از وزارت ارشاد اسلامی مبنی بر چاپ افست می­باشند، می‌توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ نشر آگهی لغایت ۸۹/۲/۲۲ در ساعت اداری به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، میدان ونك، خیابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم واحد ۶ مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه مبلغ 50,000 ریال (پنجاه هزار ریال) به حساب شركت ارتباطات سیار ایران نزد بانك ملت شعبه ونك تك به شماره حساب ۰۹/۱۸۶۴۴۶۴۴ واریز و با ارائه رسید بانكی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۸۹/۳/۱ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۸۹/۳/۲ رأس ساعت ۹ در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 185,000,000 (یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال) می‌باشد كه می‌بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می‌توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۷۱۲ تماس حاصل نمایند.

اداره كل تداركاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران