آگهی مناقصه يك مرحله ای شماره ۳/۹۰س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه یك مرحله ای شماره ۳/۹۰س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ نسخه بروشور مورد نیاز خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از فروشندگان واجد شرایط واقع در محدوده جغرافیایی استان تهران كه دارای مجوز از وزارت ارشاد اسلامی مبنی بر چاپ افست باشند خریداری نماید. لذا داوطلبان شركت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۱۲/۵/۹۰ با در دست داشتن معرفی نامه در ساعات اداری به واحد فروش اسناد واقع در تهران، میدان ونك، خ ونك، برج همراه، طبقه ۷، واحد ۶ مراجعه و پس از ارائه رسید بانكی مبنی بر واریز مبلغ 150,000 ریال (یكصد و پنجاه هزار ریال) به حساب شركت ارتباطات سیار ایران اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداكثر تا ساعت ۱۵ روز یكشنبه مورخ ۲۳/۵/۹۰ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ رأس ساعت ۱۰ در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 144,000,000 ریال (یكصد و چهل و چهار میلیون ریال) می‌باشد كه می‌بایستی به صورت چك بانكی تضمینی در وجه شركت ارتباطات سیار ایران یا ضمانتنامه بانكی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می‌توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۷۱۲ تماس حاصل نمایند.

اداره كل تداركاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران