آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره ۲۴/۸۸ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره ۲۴/۸۸ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد سبك سازی و اسكن ۲,۰۰۰,۰۰۰ پرونده مشتركین تلفن همراه مورد نیاز خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا داوطلبان شركت در مناقصه که دارای مجوز از شورای انفورماتیك در رشته خدمات پشتیبانی رتبه ۳ می باشند، می‌توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ نشر آگهی لغایت ۸۸/۱۱/۱۰ در ساعت اداری به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، میدان ونك، خیابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم واحد ۶ مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه مبلغ 200,000 ریال (دویست هزار ریال) به حساب شركت ارتباطات سیار ایران نزد بانك ملت شعبه ونك تك به حساب ۹۶/۱۸۳۵۵۳۵۵ واریز و با ارائه رسید بانكی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۸۸/۱۱/۲۰ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۸۸/۱۱/۲۱ رأس ساعت ۹ در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 210,000,000 (دویست و دو میلیون ریال) می‌باشد كه می‌بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می‌توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۷۱۲ تماس حاصل نمایند.

اداره كل تداركاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران