برنده مرحله بیست و یکم قرعه کشی یک دستگاه خودرو 206
mci-pages-sharing

برنده مرحله بیست و یکم قرعه کشی یک دستگاه خودرو 206

ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
25 اسفند 1395 جناب آقای رحیم سلیمانی مرکزی 9185***411