برندگان مرحله پانزدهم قرعه کشی کمک هزینه سفر به کربلا و نجف
mci-pages-sharing

برندگان مرحله پانزدهم قرعه کشی کمک هزینه سفر به کربلا و نجف

ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
95/07/24 رضا میناهی پور خوزستان 9169***062
مهرداد عبدی کرمانشاه 9186***127
مصطفی شهنایی اصفهان 9138***153
عیسی خواجه سرخوبیه کرمان 9139***334
مراد علی طالبی اصفهان 9139***788
یلدا عبدالهی شریف تهران 9101***178
علی درویشی لرستان 9169***043
حمید امانی کردستان 9187***277
صغرا زمانی اصفهان 9130***955
علی شقاقی زاد تهران 9198***534
فاطمه نادری شورایی زنجان 9191***010
بهاره خامنه تهران 9903***767
احمد معماری فارس 9176***103
سبز علی عباسی فارس 9178***515