اصلاحیه آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹/۸۹ س
mci-pages-sharing
 
اصلاحیه آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹/۸۹ س

بدینوسیله ترکیب تجهیزات موضوع مناقصه خرید ۴۰۰ دستگاه ریپیتر به ۱۳۰ مجموعه تقویت کننده باند سلکتیو ، ۵۰ مجموعه تقویت کننده سل سلکتیو ، ۲۲۰ مجموعه تقویت کننده شیفت فرکانسی ( ۲۰۰ مجموعه شیفت فرکانسی Direct و ۲۰ مجموعه شیفت فرکانسی Wireless ) و ۳۶ مجموعه تجهیزات مدیریت کنترل OMC مربوطه اصلاح می گردد. ضمناً تاریخ فروش اسناد تا مورخ ۸۹/۶/۱۷ و تاریخ تحویل اسناد تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۸۹/۶/۲۷ تمدید می گردد. همچنین داوطلبان دریافت اسناد مناقصه می توانند در ساعات اداری با در دست داشتن معرفی نامه به واحد فروش اسناد واقع در تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه هفتم ، واحد ۶ مراجعه نمایند ، تاریخ جلسه بازگشایی پاکات در تاریخ ۸۹/۶/۲۸ رأس ساعت ۹ صبح برگزار می گردد. سایر موارد آگهی مناقصه به قوت خود باقی است.

اداره کل تدارکاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران