آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹/۸۹ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹/۸۹ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد ۴۰۰ دستگاه ریپیتر (شامل ۱۰۰ مجموعه تقویت كننده باند سلكتیو، ۲۵۰ مجموعه تقویت كننده شیفت فركانسی و ۵۰ مجموعه تقویت كننده سل سلكتیو) و ۳۶ مجموعه تجهیزات مدیریت كنترل OMC مربوطه را از شركتهای داخلی واجد شرایط و بصورت صد در صد ریالی بر اساس شرایط مناقصه و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه خریداری نماید.

شركت در مناقصه میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ نشر آگهی لغایت ۸۹/۵/۲۴ پس از واریز مبلغ 150,000 ریال (یكصد و پنجاه هزار ریال) به حساب جام شماره ۰۹/۱۸۶۴۴۶۴۴ نزد بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سیار ایران در ساعت اداری به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، میدان ونك، خیابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد ۶ مراجعه و با ارائه رسید بانكی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء‌ نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۸۹/۶/۶ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۸۹/۶/۷ راس ساعت ۹ صبح در طبقه دهم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. به پیشنهادات واصله پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه مبلغ 2,000,000,000 ریال (دو میلیارد ریال)‌ می باشد كه میبایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران