آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۶/۸۹ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۶/۸۹ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید تجهیزات غیر اختصاصی و خدمات اجرایی شامل طراحی، مكان یابی، نصب و راه اندازی تست و آزمایش و تحویل ۷۵ ایستگاه BTS باند ۹۰۰ را در سه گروه، هر گروه ۲۵ ایستگاه در محدودة غرب استان تهران (شهرستان كرج) بر اساس شرایط مناقصه و طرح پیمان و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پیمانكار واجد شرایط كه دارای صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری (حداقل رتبه ۳ مخابرات یا ارتباطات ) باشند واگذار نماید.

داوطلبان شركت در مناقصه می‌توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ نشر آگهی لغایت ۸۹/۳/۱۲ پس از واریز، مبلغ 150,000 ریال (یكصد و پنجاه هزار ریال) به حساب جام شماره ۰۹/۱۸۶۴۴۶۴۴ نزد بانك ملت شعبه ونك تك به نام شركت ارتباطات سیار ایران در ساعت اداری به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، میدان ونك، خیابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم واحد ۶ مراجعه و با ارائه رسید بانكی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۶ روز یكشنبه مورخ ۸۹/۳/۲۳ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۸۹/۳/۲۴ رأس ساعت ۹ صبح در طبقه دهم برج همراه واقع در خیابان ونك تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. به پیشنهادات واصله پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه در گروه ۱ مبلغ 100.000.000 (صد میلیون ریال)، در گروه ۲ مبلغ 100,000,000 ریال (صد میلیون ریال)، در گروه ۳ نیز مبلغ 100,000,000 ریال ( صد میلیون ریال) می‌باشد كه می‌بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

اداره كل تداركاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران