آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۲۵/۸۸ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۲۵/۸۸ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تجهیزات و خدمات تكمیل ظرفیت سرورها و سیستم های ذخیره سازی مورد نیاز خود را براساس شرایط مناقصه و طرح قرارداد و مشخصات فنی و ضمائم موجود در اسناد از طریق برگزاری مناقصه داخلی و به صورت صد در صد ریالی از شركتهای داخلی كه دارای گواهی صلاحیت از شورای عالی انفورماتیك در رشته تولید و ارائه رایانه های غیر Main Frame ( یكی از رتبه های ۱، ۲، ۳ ) می باشند واگذار نماید.

داوطلبان شركت درمناقصه می توانند با در دست داشتن معرفی نامه در ساعت اداری از تاریخ نشر آگهی لغایت روز چهارشنبه مورخ ۸۸/۱۱/۲۱ (اتمام مهلت فروش اسناد) به واحد فروش اسناد اداره كل تداركاتی شركت واقع در تهران، میدان ونك، خیابان ونك، برج همراه ، طبقه هفتم، واحد ۶ مراجعه و پس از واریز وجه اسناد به مبلغ 300,000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۹۶/۱۸۳۵۵۳۵۵ نزد بانك ملت شعبه ونك تك كد ۶۷۵۷۹ در وجه شركت ارتباطات سیار ایران اقدام و با ارائه رسید بانكی، اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهاد خود را در سه پاكت لاك و مهر شده "الف"، "ب" و "ج" حداكثر تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۸۸/۱۲/۳ به نشانی یاد شده بالا (طبقه هفتم واحد ۶) تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تاریخ شروع فروش اسناد از روز شنبه مورخ ۸۸/۱۱/۱۰ لغایت چهارشنبه مورخ ۸۸/۱۱/۲۱ می باشد. بازگشایی پاكات " الف" و " ب" رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۸۸/۱۲/۴ در محل كمیسیون معاملات در طبقه دهم برج همراه اعلام خواهد شد.

ضمناً میزان سپرده شركت در مناقصه مبلغ 1,170,000,000 ریال (یك میلیارد و یكصد و هفتاد میلیون ریال) بوده و جزئیات مربوط به نحوه افتتاح پاكات و سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

اداره كل تداركاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران