آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۲۲/۸۸ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۲۲/۸۸ س ساخت، نصب، راه اندازی و تحویل تعداد ۱۵۰ سایت BTS اضطراری

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ساخت، نصب، راه اندازی و تحویل ۱۵۰ سایت BTS اضطراری در سه بخش جداگانه شامل:

  • تعداد۶۰ سایت BTS اضطراری بدون كشنده با دكل ۱۸ متری
  • تعداد ۵۵ سایت BTS اضطراری بدون كشنده با دكل ۲۴ متری
  • تعداد ۳۵ سایت BTS اضطراری خود كششی با دكل ۱۸ متری
را به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند با در دست داشتن معرفی نامه كتبی از روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ لغایت ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ به دبیرخانه اداره كل تداركاتی شركت به نشانی : تهران، میدان ونك، خ ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد ۶ مراجعه و پس از ارائه معرفی نامه كتبی و واریز مبلغ 200,000 ریال برای هر بخش از مناقصه كه قصد شركت در آن را دارند، به حساب شركت ارتباطات سیار ایران و نیز ارائه رسید بانكی، اسناد مناقصه را دریافت نمایند و سپس با رعایت كلیه شرایط مناقصه، پیشنهادات خود را در بخش مربوطه، در سه پاكت لاك و مهر شده الف ، ب و ج تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ۷/۱۱/۸۸ به نشانی فوق الاشاره تسلیم و رسید آن را دریافت نمایند.

ضمناً سپرده شركت در مناقصه برای بخش اول مبلغ 1,900,000,000 ریال (یك میلیارد و نهصد میلیون ریال) ، بخش دوم مبلغ 1,800,000,000 ریال (یك میلیارد و هشتصد میلیون ریال) و برای بخش سوم مبلغ 1,200,000,000 ریال (یك میلیارد و دویست میلیون ریال) و از نوع ضمانتنامه بانكی یا فیش واریز وجه نقد مورد قبول می باشد. جزئیات مربوط به نحوه افتتاح پاكات و سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

همچنین به اطلاع می رساند پاكت های الف و ب مناقصه ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۰/۱۱/۸۸ در دفتر كمیسیون معاملات شركت ارتباطات سیار ایران (طبقه ۱۰ آدرس مذكور) گشایش خواهد یافت.

متقاضیان می توانند جهت كسب اطلاعات بیشتر به سایت www.mci.ir مراجعه ویا با شماره تلفن۸۱۷۱۲۷۹۷- ۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

اداره كل تداركاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران