آگهی مناقصه عام يك مرحله ای شماره ۲۸/۸۸ س
mci-pages-sharing
 
خدمات اندازه گیری میدانی دوره ای در بزرگراهها و خیابانهای اصلی شهر تهران

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خدمات اندازه گیری میدانی دوره ای در بزرگراهها و خیابانهای اصلی شهر تهران را به اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای صلاحیت واگذار نماید.

لذا شركتهای حائز حداقل رتبه ۳ مخابرات و ارتباطات و دارای سابقه در زمینه موضوع مناقصه مذكور می توانند با در دست داشتن معرفی نامه كتبی از تاریخ این آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۸۹/۱/۱۱ به اداره كل تداركاتی شركت به نشانی : تهران، میدان ونك، خ ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد ۶ مراجعه و پس از ارائه معرفی نامه كتبی و واریز مبلغ 100,000 ریال به حساب شركت ارتباطات سیار ایران و نیز ارائه رسید بانكی، اسناد مناقصه را دریافت نمایند و سپس با رعایت كلیه شرایط مناقصه، پیشنهادات خود را در سه پاكت لاك و مهر شده الف ، ب و ج روز یكشنبه مورخ ۸۹/۱/۲۲ تا ساعت ۱۶ به نشانی فوق الاشاره تسلیم و رسید آن را دریافت نمایند.

ضمناً سپرده شركت در مناقصه 50,000,000 ریال (پنجاه میلیون ریال) ، و از نوع ضمانتنامه بانكی یا فیش واریز وجه نقد مورد قبول می باشد. جزئیات مربوط به نحوه افتتاح پاكات و سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

همچنین به اطلاع می رساند پاكت های مناقصه ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۸۹/۱/۲۳ در دفتر كمیسیون معاملات شركت ارتباطات سیار ایران (طبقه ۱۰ آدرس مذكور) گشایش خواهد یافت.

متقاضیان می توانند جهت كسب اطلاعات بیشتر به سایت www.mci.ir مراجعه ویا با شماره ۸۸۶۴۰۷۲۳- ۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

اداره كل تداركاتي

شرکت ارتباطات سیار ایران