آگهی تجدید مزایده شماره ۱/۹۳/م س
mci-pages-sharing
 
آگهی تجدید مزایده شماره ۹۳/۱/م س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۱۲۰ قلم لوازم و تجهیزات خارج از رده و مازاد خود را با قیمت پایه کارشناسی 20,851,886,000 ریال (بیست میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و هشتصد و هشتاد و شش هزار ریال) از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند. لذا داوطلبان شركت در مزایده می­ توانند از تاریخ نشر اگهی لغایت ۹۳.۰۷.۰۵ با در دست داشتن معرفی نامه و تصویر کارت ملی و رسید بانكی (مبنی بر واریز مبلغ دویست هزار ریال به حساب شماره ۰۹ر۱۸۶۴۴۶۴۴بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۳۹۵۰۰۲۰۵) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونك، خیابان ونک برج همراه، طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آن­ها اسناد مزبور را مهر و امضا نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حد اكثر تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۹۳.۰۷.۲۲ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ ۹۳.۰۷.۲۳ راس ساعت ۹ در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

مبلغ تضمین شركت در مزایده 1,000,000,000 ریال (یک میلیارد ریال) می­ باشد. که می­ بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است. مزایده ­گران می­ توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۸ تماس حاصل نمایند.

ضمناً جهت بازدید از اقلام مورد مزایده ارائه کپی کارت ملی و یک قطعه عکس۴*۳ بازدید کننده در هنگام خرید اسناد الزامی می­ باشد.