آگهی مزایده شماره ۹۴/۱ س م
mci-pages-sharing
 
آگهی مزایده شماره ۹۴/۱ س م

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۲۸۹ قلم تجهیزات خارج از رده به همراه۶۰ قلم تجهیزات اسقاط خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند. لذا داوطلبان شركت در مزایده می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۴/۰۹/۱۰ با در دست داشتن معرفی نامه ، تصویر کارت ملی ، یک قطعه عکس و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ریال به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴.۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۳۱۰۳۷۶۲۶۸ )در ساعات اداری به نشانی : تهران، میدان ونك، خیابان ونك، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداكثر تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۹/۳۰ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۹۴/۱۰/۰۱ رأس ساعت ۹ در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مزایده 500,000,000 ریال (پانصد میلیون ریال) می‌باشد كه می‌بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است. مناقصه گران می‌توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۲ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران