آگهي مزایده شماره ۲/۹۳/م س
mci-pages-sharing
 
آگهی مزایده شماره ۹۳/۲ م س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۸۱ قلم لوازم اسقاط خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود بفروش برساند . لذا داوطلبان شركت درمزایده می توانند از تاریخ نشر اگهی لغایت ۹۳.۱۱.۱۵ با در دست داشتن معرفی نامه ورسید بانكی ( مبنی بر واریز مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۹ر۱۸۶۴۴۶۴۴بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۳۱۰۳۷۶۲۶۸) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مزایده رادریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبوررا مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حد اكثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۹۳.۱۱.۲۵ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند . كمیسیون معاملات در تاریخ ۹۳.۱۱.۲۶ روز یک شنبه راس ساعت ۹ صبح در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مزایده 300,000,000 ریال(سیصد میلیون ریال ) می باشد . که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است.مزایده گران می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۲ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران