آگهی مزایده شماره ۱/۹۳/م س
mci-pages-sharing
 
آگهی مزایده شماره ۱/۹۳/م س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۱۲۳ قلم لوازم و تجهیزات خارج از رده ومازاد خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود بفروش برساند . لذا داوطلبان شركت درمزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۲۳/۱/۹۳ با در دست داشتن معرفی نامه و تصویر کارت ملی ورسید بانكی ( مبنی بر واریز مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره ۰۹ر۱۸۶۴۴۶۴۴بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۲۸۵۲۴۵۲۴ )در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حد اكثر تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۳/۲/۹۳ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند . كمیسیون معاملات در روز شنبه مورخ ۶/۲/۹۳ راس ساعت ۹ در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

مبلغ تضمین شركت در مزایده ۵% مبلغ پیشنهادی مزایده گر می باشد . که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است.مزایده گران می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۸ تماس حاصل نمایند.

ضمنآ جهت بازدید از اقلام مورد مزایده ارائه کپی کارت ملی ویک قطعه عکس۴*۳ بازدید کننده در هنگام خرید اسناد الزامی می باشد.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران