آگهی مزایده شماره ۹۲/۱ م س
mci-pages-sharing
 
آگهی مزایده شماره ۹۲/۱ م س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۵۴ قلم لوازم وتجهیزات خارج از رده و اسقاط خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود بفروش برساند.

داوطلبان شركت در مزایده می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۱۱/۳/۹۲ با در دست داشتن معرفی نامه در ساعات اداری به واحد فروش اسناد واقع در تهران، میدان ونك، خیابان ونك، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۱ مراجعه و پس از دریافت شماره حساب، مبلغ 200,000 ریال (دویست هزار ریال) به حساب شركت ارتباطات سیار ایران واریز و با ارائه رسید بانکی، اسناد را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداكثر تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۲۱/۳/۹۲ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۲۲/۳/۹۲ رأس ساعت ۹ صبح در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مزایده 300,000,000 ریال (سیصد میلیون ریال) می‌باشد. سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است. مزایده گران می‌توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۸ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران