۱/۹۰ م س-۹۰/۱۰/۱۸- فروش ۲۸۵ قلم لوازم خارج از رده-۹۰/۱۰/۲۸
mci-pages-sharing
 
آگهی مزایده 90/1 م س- 90/10/18- فروش 285 قلم لوازم خارج از رده-90/10/28

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد 285 قلم لوازم و تجهيزات خارج از رده و مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي و بر اساس شرايط و طرح قرارداد موجود بفروش برساند.

داوطلبان شركت در مزايده مي¬توانند با در دست داشتن معرفي نامه از تاريخ نشر آگهي لغايت 90/10/28 در ساعات اداري به واحد فروش اسناد واقع در ميدان ونك، خيابان ونك، ضلع شرقي بزرگراه كردستان، برج همراه، طبقه پنجم، واحد 6 مراجعه و پس از دريافت شماره حساب مبلغ 50,000 ريال (پنجاه هزار ريال) به حساب شركت ارتباطات سيار ايران واريز و با ارائه رسيد بانكي اسناد مزايده را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مذكور را مهر و امضاء‌ نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 90/11/08 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند كميسيون معاملات در تاريخ 90/11/09 رأس ساعت 9 در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزايده 100,000,000 ريال (يكصد ميليون ريال)‌ ميباشد. ساير موارد در اسناد مزايده درج گرديده است. مزايده گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 81712518 تماس حاصل نمايند.17/10/ج

اداره کل خرید

شركت ارتباطات سيارایران